Trắc nghiệm: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt có đáp án

  • 1026 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 2:

Khi so sánh tiếng Việt với tiếng Anh, tiếng Pháp, nhận định nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 3:

So sánh hai câu: “Nó học lại” và “Nó lại học”. Nhận định nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 4:

Nhóm các tình thái từ nào sau đây giúp nhận biết câu cầu khiến?

Xem đáp án

ð Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận