Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Phần 6)

  • 8265 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Khoáng sản nổi bật ở khu vực Mĩ Latinh không phải là

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/24, địa lí 11 cơ bản.


Câu 2:

Mĩ Latinh có điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Ở khu vực Mĩ Latinh có nguồn tài nguyên đất phong phú, khí hậu phân hóa đa dạng thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới.


Câu 3:

Nhận xét nào dưới đây đúng nhất về khu vực Mỹ La - tinh?

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/24, địa lí 11 cơ bản.


Câu 4:

Đặc điểm kinh tế nổi bật của hầu hết các nước Mĩ La-tinh là

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/26, địa lí 11 cơ bản.


Câu 5:

Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm dân cư, xã hội của Mĩ La –tinh?

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/26, địa lí 11 cơ bản.


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

T

7 tháng trước

Tống Thị Mỹ Lệ

Nhiều đáp án bị sai

Bình luận


Bình luận