Trắc nghiệm Địa lí 11 Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa (P1)

  • 12165 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Nhà nước nào sau đây được thành lập vào ngày 1 - 10 - 1949?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Nhà nước được thành lập vào ngày 1 - 10 - 1949 là: Trung Quốc.


Câu 2:

Trung Quốc đã có quyết sách quan trọng, tiến hành hiện đại hóa, cải cách mở cửa từ thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Trung Quốc đã có quyết sách quan trọng, tiến hành hiện đại hóa, cải cách mở cửa từ năm 1978.


Câu 3:

Những năm qua, Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng GDP cao

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Những năm qua, Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới.


Câu 4:

Nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới những năm qua là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới những năm qua là Trung Quốc.


Câu 5:

Những năm qua, Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng GDP trung bình năm đạt trên

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Những năm qua, Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng GDP trung bình năm đạt trên 8%.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nhu Phan

N

1 năm trước

Nguyễn Sơn

Bình luận


Bình luận