Tiết 1. TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

  • 9078 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Diện tích khu vực Đông Nam Á là

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Diện tích khu vực Đông Nam Á là 4,5 triệu km2


Câu 2:

4,5 triệu km2 là diện tích của khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Diện tích khu vực Đông Nam Á là 4,5 triệu km2


Câu 3:

Dân số khu vực Đông Nam Á năm 2005 là

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Dân số khu vực Đông Nam Á năm 2005 là 556,2 triệu người.


Câu 4:

Khu vực nào sau đây có số dân là 556,2 triệu người (năm 2005)?

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Dân số khu vực Đông Nam Á năm 2005 là 556,2 triệu người.


Câu 5:

Đông Nam Á bao gồm có

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đông Nam Á bao gồm có 11 quốc gia.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Quang Vinh

Bình luận


Bình luận