Trắc nghiệm Địa lý 12 CTST Bài 12. Vấn đề phát triển nông nghiệp có đáp án

  • 73 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hạn chế lớn của nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là

Xem đáp án

Chọn A

Một hạn chế lớn của nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là có tính bấp bênh trong sản xuất do đặc điểm thời tiết và khí hậu gây ra.


Câu 2:

Thiên tai và các loại dịch bệnh là khó khăn trong ngành

Xem đáp án

Chọn C

Khí hậu thời tiết nước ta mang tính thất thường, thường xảy ra nhiều thiên tai (bão, lũ, hạn hán). Khí hậu nhiệt đới ẩm -> dịch bệnh dễ phát sinh và lan rộng -> Gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.


Câu 3:

Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp nhiệt đới nước ta chủ yếu do sự phân hóa của yếu tố tự nhiên nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp nhiệt đới nước ta chủ yếu do sự phân hóa về các yếu tố của khí hậu theo hướng Bắc - Nam; Đông - Tây và theo độ cao.


Câu 4:

Nguyên nhân nào làm tăng thêm tính bấp bênh trong sản xuất nông nghiệp của nước ta?

Xem đáp án

Chọn C

Nguyên nhân làm tăng thêm tính bấp bênh trong sản xuất nông nghiệp của nước ta là tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. Bởi điều kiện này gây ra các khó khăn như độ ẩm cao (khó bảo quản nông sản), điều kiện nóng ẩm (dễ sinh dịch bệnh), nhiều thiên tai bão lũ,…


Câu 5:

Vùng đồng bằng có thế mạnh nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Ở vùng đồng bằng với địa hình bằng phẳng, đất phù sa màu mỡ thuận lợi cho phát triển các cây ngắn ngày, thâm canh tăng vụ. Chăn nuôi gia súc lớn, cây công nghiệp lâu năm và khai thác khoáng sản là thế mạnh ở trung du và miền núi.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận