Trắc nghiệm Địa lý 12 CTST Bài 20. Vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngành dịch vụ có đáp án

  • 68 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất nước ta là

Xem đáp án

Chọn C

Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất nước ta hiện nay là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.  


Câu 2:

Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phân bố của ngành dịch vụ là

Xem đáp án

Chọn C

Sự phân bố của dịch vụ phụ thuộc nhiều yếu tố nhưng quan trọng nhất là sự phân bố của dân cư. Số dân đông, mức sống của người dân được nâng cao làm tăng nhu cầu di chuyển, du lịch, mua sắm, giải trí,... Từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và làm phong phú các hoạt động dịch vụ.


Câu 3:

Các hoạt động dịch vụ tạo không tạo ra các mối liên hệ giữa

Xem đáp án

Chọn C

Các hoạt động dịch vụ tạo ra các mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.


Câu 4:

Các hoạt động của ngành dịch vụ còn đơn giản ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Các khu vực dân cư tập trung đông như thành phố, đô thị, thị xã, các khu công nghiệp, đồng bằng,… sẽ có các hoạt động dịch vụ phát triển mạnh. Còn những khu vực miền núi, hải đảo các hoạt động dịch vụ còn khá đơn giản, nghèo nàn.


Câu 5:

Hoạt động dịch vụ phát triển mạnh ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Sự phân bố dân cư và sự phát triển sản xuất có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động dịch vụ -> Các khu vực dân cư tập trung đông như thành phố, đô thị, thị xã, các khu công nghiệp, đồng bằng,… sẽ có các hoạt động dịch vụ phát triển mạnh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận