Trắc nghiệm Địa lý 12 CTST Bài 8: Lao động và việc làm có đáp án

  • 67 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Lao động nước ta hiện nay chủ yếu tập trung vào các ngành nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B

Hiện nay, lao động nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tập trung nhiều nhất vào ngành dịch vụ (37,8%), tiếp đến là ngành công nghiệp, xây dựng (33,1%) và ngành nông, lâm, thủy sản (29,1%).


Câu 2:

Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiều thành phần kinh tế. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế có sự thay đổi theo hướng giảm tỉ lệ lao động khu vực kinh tế Nhà nước và ngoài Nhà nước; tăng tỉ lệ lao động khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.


Câu 3:

Thế mạnh của nguồn lao động nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Chọn A

Thế mạnh của nguồn lao động nước ta hiện nay là nguồn lao động dồi dào; người lao động cần cù, sáng tạo, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và chất lượng nguồn lao động ngày càng được nâng cao.


Câu 4:

Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế ở nước ta chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế ở nước ta chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng khu vực nông - lâm - ngư nghiệp (khu vực I), tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng (khu vực II) và khu vực dịch vụ (khu vực III).


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng với cơ cấu lao động giữa thành thị và nông thôn của nước ta hiện này?

Xem đáp án

Chọn B

Năm 2021, lao động ở nông thôn nước ta là hơn 32 triệu người, lao động ở thành thị là hơn 18 triệu người. Theo cơ cấu, lao động nông thôn cao hơn nhưng giảm; lao động thành thị thấp hơn nhưng xu hướng tăng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận