Thi Online Trắc nghiệm Địa lý 12 KNTT Bài 19. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ có đáp án

Trắc nghiệm Địa lý 12 KNTT Bài 19. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ có đáp án

  • 58 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở nước ta không biểu hiện ở đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở nước ta với các đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất cả nước; Là nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và bệnh viện lớn. Đồng thời, hai thành phố này cũng là hai trung tâm thương mại, tài chính ngân hàng lớn nhất nước ta hiện nay.


Câu 2:

Hoạt động dịch vụ phát triển mạnh ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Sự phân bố dân cư và sự phát triển sản xuất có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động dịch vụ -> Các khu vực dân cư tập trung đông như thành phố, đô thị, thị xã, các khu công nghiệp, đồng bằng,… sẽ có các hoạt động dịch vụ phát triển mạnh.


Câu 3:

Các hoạt động dịch vụ tạo không tạo ra các mối liên hệ giữa

Xem đáp án

Chọn C

Các hoạt động dịch vụ tạo ra các mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.


Câu 4:

Các hoạt động của ngành dịch vụ còn đơn giản ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Các khu vực dân cư tập trung đông như thành phố, đô thị, thị xã, các khu công nghiệp, đồng bằng,… sẽ có các hoạt động dịch vụ phát triển mạnh. Còn những khu vực miền núi, hải đảo các hoạt động dịch vụ còn khá đơn giản, nghèo nàn.


Câu 5:

Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất nước ta là

Xem đáp án

Chọn C

Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất nước ta hiện nay là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.  


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận