Trắc nghiệm Địa lý 12 KNTT Bài 6: Dân số Việt Nam có đáp án

  • 163 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các năm gần đây, dân số vùng nào dưới đây có biến động cơ học lớn nhất?

Xem đáp án

Chọn C

Đông Nam Bộ là vùng có nền kinh tế phát triển, tập trung nhiều trung tâm công nghiệp, khu cộng nghiệp lớn,… thu hút lượng lớn người lao động đến đây làm việc, học tập và định cư -> Đây là khu vực có sự biến động về gia tăng dân số cơ học lớn nhất nước ta hiện nay.


Câu 2:

Biểu hiện rõ rệt về sức ép của gia tăng dân số nhanh đến chất lượng cuộc sống là làm

Xem đáp án

Chọn C

Biểu hiện rõ rệt về sức ép của gia tăng dân số nhanh đến chất lượng cuộc sống là làm GDP bình quân đầu người thấp (dân số đông, tăng nhanh trong điều kiện nền kinh tế phát triển chậm).


Câu 3:

Tỉ trọng nhóm tuổi từ 60 trở lên ở nước ta có xu hướng tăng là do

Xem đáp án

Chọn A

Tỉ trọng nhóm tuổi từ 60 trở lên ở nước ta có xu hướng tăng là do mức sống được nâng cao, chất lượng dinh dưỡng cải thiện, các dịch vụ ý tế phát triển,…


Câu 4:

Dân tộc nào chiếm phần lớn ở Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn D

Nước ta có 54 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Kinh chiếm khoảng 85% tổng số dân, các dân tộc thiểu số chiếm gần 15%. Các dân tộc sinh sống đan xen nhau khá phổ biến trên các vùng miền của Tổ quốc.


Câu 5:

Việt Nam có bao nhiêu dân tộc sinh sống?

Xem đáp án

Chọn B

Nước ta có 54 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Kinh chiếm khoảng 85% tổng số dân, các dân tộc thiểu số chiếm gần 15%. Các dân tộc sinh sống đan xen nhau khá phổ biến trên các vùng miền của Tổ quốc.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận