Trắc nghiệm Địa lý 12 KNTT Bài 7: Lao động và việc làm có đáp án

  • 100 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ở nước ta, tỉ lệ thất nghiệp phổ biến nhất ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Ở nước ta hiện nay, hầu hết lao động có việc làm, tỉ lệ thất nghiệp và tỉ lệ thiếu việc làm khá thấp. Khu vực thành thị thường có tỉ lệ thất nghiệp cao hơn khu vực nông thôn (4,3% so với 2,5%).


Câu 2:

Chất lượng lao động nước ta ngày càng được nâng cao không phải do thành tựu phát triển

Xem đáp án

Chọn D

Chất lượng lao động của nước ta ngày càng được nâng lên nhờ những thành tựu phát triển kinh tế, y tế, văn hóa và giáo dục - đào tạo.


Câu 3:

Thế mạnh của nguồn lao động nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Chọn C

Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên nhờ những thành tựu phát triển kinh tế, y tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo. Tuy nhiên, so

với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lao động nước ta còn hạn chế về thể lực; trình độ chuyên môn kĩ thuật và tác phong lao động công nghiệp.


Câu 4:

Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn có sự thay đổi theo hướng

Xem đáp án

Chọn C

Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn có sự thay đổi theo hướng giảm tỉ trọng lao động nông thôn và tăng tỉ trọng lao động khu vực thành thị.


Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây đúng với cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta?

Xem đáp án

Chọn B

Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, giảm tỉ trọng lao động khu vực Nhà nước và ngoài Nhà nước. Năm 2021 lao động khu vực Nhà nước chiếm 8,1%, ngoài Nhà nước chiếm 82,6% và có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 9,3% (tăng 6,7% so với năm 2005).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận