Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo có đáp án

  • 5288 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Các dân tộc đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, tạo điều kiện phát triển mà không bị phân biệt đối xử là thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Các dân tộc đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, tạo điều kiện phát triển mà không bị phân biệt đối xử là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc.


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây nói về quyền bình đẳng giữa các dân tộc về văn hóa?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình là nội dung nói về quyền bình đẳng giữa các dân tộc về văn hóa.


Câu 3:

Phương án nào dưới đây là một trong những nội dung về quyền bình đẳng giữa các dân tộc?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc đều được phát huy là một trong những nội dung về quyền bình đẳng giữa các dân tộc.


Câu 4:

Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết là thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về lĩnh vực nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết là thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về lĩnh vực văn hóa, giáo dục.


Câu 5:

Việc đảm bảo tỷ lệ thaích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Việc đảm bảo tỷ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận