Đề số 1 Công dân với các quyền dân chủ

  • 3757 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền tham gia bầu cử?

Xem đáp án

Đáp án là B

Lời giải: Công dân đủ 18 tuổi trở lên thì có quyền tham gia bầu cử.


Câu 2:

Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền tham gia ứng cử?

Xem đáp án

Đáp án là C

Lời giải: Công dân đủ 21 tuổi trở lên thì có quyền tham gia ứng cử.


Câu 3:

Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án là D

Lời giải: Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.


Câu 4:

Hình thức dân chủ với những quy chế thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định các công việc của cộng đồng, của nhà nước là biểu hiện của hình thức dân chủ nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Hình thức dân chủ với những quy chế thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định các công việc của cộng đồng, của nhà nước là biểu hiện của hình thức dân chủ trực tiếp.


Câu 5:

Hình thức dân chủ với những quy chế thiết chế để nhân dân bầu ra người đại diện của mình quyết định các công việc của cộng đồng, của Nhà nước là

Xem đáp án

Đáp án là B

Lời giải: Hình thức dân chủ với những quy chế thiết chế để nhân dân bầu ra người đại diện của mình quyết định các công việc của cộng đồng, của Nhà nước là dân chủ gián tiếp.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

5 tháng trước

Nari Kwon

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Mạnh An
04:43 - 07/05/2022

Câu 25: A