Đề số 1 Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

  • 2510 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án là C

Lời giải; Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là công dân có thể kinh doanh bất kì ngành, nghề nào mà pháp luật không cấm khi đủ điều kiện.


Câu 2:

Công dân được quyền tiến hành kinh doanh khi

Xem đáp án

Đáp án là B

Lời giải: Công dân được quyền tiến hành kinh doanh khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký kinh doanh.


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây là nghĩa vụ của người sản xuất kinh doanh?

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh là nghĩa vụ của người sản xuất kinh doanh.


Câu 4:

Nghĩa vụ nào dưới đây cần được người sản xuất, kinh doanh nghiêm chỉnh thực hiện đối với nhà nước?

Xem đáp án

Đáp án là C

Lời giải: Nộp thuế đầy đủ theo quy định pháp luật là nghĩa vụ cần được người sản xuất, kinh doanh nghiêm chỉnh thực hiện đối với nhà nước.


Câu 5:

Căn cứ nào để pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với doanh nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án là D

Lời giải; Căn cứ vào ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn để pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với doanh nghiệp.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận