Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 1: hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử có đáp án

  • 1848 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lịch sử là gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ gắn với con người và xã hội loài người. (SGK - Trang 4)


Câu 2:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về hiện thực lịch sử?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hiện thực lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ, tồn tại một cách khách quan, độc lập, ngoài ý muốn của con người. (SGK - Trang 4)


Câu 3:

Nhận thức lịch sử là gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Nhận thức lịch sử là những hiểu biết của con người về hiện thực lịch sử, được trình bày, tái hiện theo nhiều cách thức khác nhau. (SGK - Trang 5)


Câu 4:

Sử học là gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Sử học là khoa học nghiên cứu lịch sử của xã hội loài người nói chung hoặc của một quốc gia, dân tộc, địa phương, con người nói riêng. (SGK - Trang 5)


Câu 5:

Đối tượng nghiên cứu của Sử học là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đối tượng nghiên cứu của Sử học là quá trình phát sinh, phát triển của xã hội loài người trong quá khứ (cá nhân, tổ chức, dân tộc, quốc gia, châu lục). (SGK - Trang 6)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

10 tháng trước

Châu Đặng

Tuyệt

Bình luận


Bình luận