Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 29 (có đáp án): Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

  • 19432 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 1:

Cuộc cách mạng Nêđéclan bùng nổ vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…143...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nêđéclan?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…144...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Từ thế kỉ XVII, tình hình kinh tế Anh có điểm gì nổi bật?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…2….Trang…144...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Từ thế kỉ XVII, nền nông nghiệp Anh có điểm gì nổi bật?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…2….Trang…144...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…2….Trang…144...SGK Lịch sử 10 cơ bản


4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

0%

17%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Đào Nhật Lệ

V

3 năm trước

Văn Trần

3 năm trước

Cương Đinh Xuân

3 năm trước

HUE HOng

1

2 năm trước

10A3-15 - Đinh Thị Hà Mi

N

2 năm trước

Nguyễn Giang

Bình luận


Bình luận