Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Miền bắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, miền nam đấu tranh

  • 1592 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ngô Đình Diệm được Mĩ dựng lên làm bù nhìn ở miền Nam Việt Nam để thay cho ai?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc sau năm 1954?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Nhiệm vụ của cáng mạng miền Nam sau năm 1954 là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Thủ đô Hà Nội được giải phóng vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận