Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

  • 2577 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Đại Việt sau ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên là gì?

Xem đáp án

Lời giải:

 Mặc dù bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nhưng nền kinh tế nông nghiệp Đại Việt vẫn được phục hồi nhanh chóng nhờ chính sách khuyến khích sản xuất của nhà nước

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hai hình thức sở hữu ruộng đất phổ biến dưới thời Trần là:

Xem đáp án

Lời giải:

Hai hình thức sở hữu ruộng đất phổ biến dưới thời Trần là ruộng đất công làng xã và ruộng đất tư nhân

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Đâu là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội thời Trần?

Xem đáp án

Lời giải:

Tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội thời Trần là nông nô và nô tì. Họ bị lệ thuộc và bị quý tộc bóc lột nặng nề hơn nông dân tá điền. Con cái của nô tì cũng là nô tì của chủ. Nô tì được đưa vào sản xuất thì chuyển thành nông nô

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Sau khi cuộc kháng chiến chống quân Mông- Nguyên kết thúc, xã hội Đại Việt có điểm gì đáng chú ý?

Xem đáp án

Lời giải:

Sau chiến tranh chống Mông- Nguyên, xã hội Đại Việt ngày càng phân hóa sâu sắc:

- Bộ phận thống trị: vương hầu, quý tộc, địa chủ địa phương ngày càng giàu có nhờ hưởng bổng lộc của nhà nước và bóc lột nông dân

- Bộ phận bị trị: nông dân, thợ thủ công, thương nhân, nông nô, nô tì tăng nhanh về số lượng và bị bóc lột nặng nề

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cơ quan chuyên viết sử thời Trần có tên gọi là gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Cơ quan chuyên viết sử ra đời là Quốc sử viện do Lê Văn Hưu đứng đầu. Cơ quan này đã biên soạn bộ sử đầu tiên của nước ta là Đại Việt sử kí

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

NTMT

Bình luận


Bình luận