Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 16 (có đáp án): Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (phần 2)

  • 2136 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nga Xô viết đề ra và thực hiện chính sách kinh tế mới (NEP) trong bối cảnh

Xem đáp án

Đáp án đúng A


Câu 2:

Ai là người đề xướng Chính sách kinh tế mới (NEP) được thực hiện ở nước Nga Xô Viết trong những năm 1921-1925?

Xem đáp án

Chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng đã được Đảng Bôn-sê-vích thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ X nhằm khắc phục khủng hoảng, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh và phát triển kinh tế.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cuối tháng 12-1922, ở nước Nga Xô Viết diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

Xem đáp án

Tại đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn liên bang, diễn ra cuối tháng 12-1922, đã tuyên bố thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô), gồm 4 nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên là Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xia và Ngoại Cáp-ca-dơ.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga Xô viết do ai đề xướng?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 được thực hiện theo đường lối

Xem đáp án

Đáp án đúng C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận