Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 29 (có đáp án): Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp (phần 2)

  • 3083 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành ở Việt Nam trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Sau khi cơ bản hoàn thành quá trình bình định về quân sự. từ năm 1897 đến 1914 thực dân Pháp đã bắt tay vào khai thác Việt Nam với quy mô lớn - chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) được thực dân Pháp được tiến hành ở Việt Nam trong bối cảnh như thế nào?

Xem đáp án

Từ năm 1897-1914, thực dân Pháp đã bắt tay vào cuộc khai thác thuộc địa quy mô lớn ở Việt Nam sau khi đã căn bản hoàn thành công cuộc bình định quân sự (Cũng có nghĩa sau khi đàn áp xong phong trào Cần Vương).

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Người đứng đầu Liên bang Đông Dương là

Xem đáp án

Thực dân Pháp thành lập Liên bang Đông Dương gồm Việt Nam, Campuchia và Lào, đứng đầu là viên toàn quyền người Pháp.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, theo sự phân chia của thực dân Pháp, xứ Bắc Kì của Việt Nam theo chế độ

Xem đáp án

Việt Nam bị chia làm 3 xứ với 3 chế độ cai trị khác nhau:

- Bắc Kì là xứ nửa bảo hộ

- Trung Kì theo chế độ bảo hộ

- Nam Kì theo chế độ thuộc địa

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Thực dân Pháp đã sử dụng biện pháp gì để nắm giữ độc quyền thị trường Việt Nam?

Xem đáp án

Để nắm giữ độc quyền thị trường Việt Nam, hàng hóa của Pháp nhập vào Việt Nam chỉ bị đánh thuế rất nhẹ hoặc được miễn thuế. Trong khi đó, hàng hóa các nước khác (nhất là hàng hóa của Trung Quốc và Nhật Bản) bị đánh thuế rất cao, có mặt hàng tới 120%.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận