Dạng 1. Xác định biên độ, pha, li độ dựa vào phương trình có đáp án

  • 280 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một chất điểm dao động điều hoà có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm. Biên độ dao động của chất điểm là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biên độ dao động: A=L2=102=5cm.


Câu 2:

Một chất điểm dao động điều hoà trong 10 dao động toàn phần chất điểm đi được quãng đường dài 120 cm. Quỹ đạo dao động của vật có chiều dài là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quãng đường chất điểm đi được trong 1 chu kì: S=12010=12cm

Quỹ đạo dao động: L=S2=122=6cm


Câu 3:

Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình  x=5cos10πt+π3cm. Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng  π

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Pha dao động bằng π thì li độ x=5cosπ=5cm


Câu 4:

Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là:  x=53cos10πt+π3cm. Tại thời điểm  t=1 s thì li độ của chất điểm bằng   

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tại thời điểm  t=1 s thì li độ của chất điểm bằng  x=53cos10π.1+π3=2,53cm


Câu 5:

Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là:  x=6cos10πt+π3cm. Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng  π3 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng π3  là x=6cosπ3=3cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận