Dạng 21. Bài toán liên quan đến cực đại - cực tiểu trong giao thoa sóng cơ có đáp án

  • 286 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 5:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn S1, S2 dao động cùng pha và cùng tần số bằng 20 Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách các nguồn S1 và S2 lần lượt các khoảng bằng 34 cm và 22 cm có một cực đại đi qua. Trong khoảng giữa M và đường trung trực của S1S2 còn có ba cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

- Tại điểm M trên mặt nước cách các nguồn S1 và S2 lần lượt các khoảng bằng 34 cm và 22 cm có một cực đại đi qua. Trong khoảng giữa M và đường trung trực của S1S2 còn có ba cực đại khác. Vậy M nằm trên đường hypebol ứng với k = 4.

- Ta có d1- d2= kλ3422=4λλ = 3 cmv=λf=60 cm/s.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận