Dạng 24. Xác định điều kiện để xảy ra sóng dừng với sóng dừng có hai đầu cố định có đáp án

  • 278 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng một nửa bước sóng.


Câu 2:

Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì độ dài của bước sóng phải bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì độ dài của bước sóng phải bằng hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng kề nhau


Câu 3:

Sóng dừng trên một sợi dây dài  1m (hai đầu cố định) có hai bụng sóng. Bước sóng trên dây là

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Dây có hai đầu cố định có 2 bụng sóng nên k = 2: l=kλ2λ=2lk=2.12=1m


Câu 4:

Trên một sợi dây dài  90cm có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng. Biết tần số của sóng truyền trên dây là 200Hz . Tốc độ truyền sóng trên dây là

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Giữa hai đầu dây có 10 điểm đứng yên nên: d=4,5λλ=d4,5=904,5=20 cm.

Áp dụng công thức: v=λf=0,2.200=40 m/s.


Câu 5:

Trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định có sóng dừng với bước sóng l. Chiều dài l của dây phải thỏa mãn điều kiện

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

*Trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định có sóng dừng với bước sóng l. Chiều dài l của dây phải là số nguyên lần nữa bước sóng tức là  với k=1,2,3,….


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận