Dạng 29. Xác định điện trường tại một điểm do một điện tích điểm gây ra có đáp án

  • 302 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Quả cầu nhỏ mang điện tích 10-9 C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại 1 điểm cách quả cầu 5 cm là

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

E=kQr2=9.109.1090,052= 3,6.103 V/m


Câu 3:

Đặt một điện tích thử - 2.10-6 C tại một điểm, nó chịu một lực điện 2.10-3 N có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

 E=Fq=2.1032.106= 1000 V/m.  Điện tích thử âm nên cường độ điện trường ngược chiều với lực điện tác dụng lên nó.


Câu 4:

Đặt một điện tích thử 2.10-6 C tại một điểm, nó chịu một lực điện 2.10-3 N có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

E=Fq=2.1032.106= 1000 V/m. Điện tích thử dương nên cường độ điện trường cùng chiều với lực điện tác dụng lên nó.


Câu 5:

Một điện tích - 2.10-6 C đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1 m có độ lớn và hướng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

E=kQr2=9.109.2.10612=  18000 V/m. Điện tích âm nên cường độ điện trường hướng lại gần điện tích.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận