Dạng 34. Công của lực điện có đáp án

  • 246 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Công của lực điện trong dịch chuyển của một điện tích trong điện trường đều được tính bằng công thức:  A=qEd, trong đó:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Công của lực điện trong dịch chuyển của một điện tích trong điện trường đều được tính bằng công thức: A=qEd , trong đó: d là hình chiếu của độ dịch chuyển trên phương song song với đường sức điện trường.


Câu 2:

Công của lực điện trong dịch chuyển của một điện tích q trong điện trường từ điểm  M  đến điểm N không phụ thuộc vào

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Công của lực điện trong dịch chuyển của một điện tích q trong điện trường từ điểm  đến điểm  không phụ thuộc vào cung đường dịch chuyển mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm M và N.


Câu 3:

Cho một hạt mang điện dương chuyển động từ điểm A đến điểm B, C, D theo các quỹ đạo khác nhau trong điện trường đều như hình vẽ. Gọi A1, A2, A3 lần lượt là công do điện trường sinh ra khi hạt chuyển động trên các quỹ đạo (1), (2), (3). Nhận xét nào sau đây đúng?

Cho một hạt mang điện dương chuyển động từ điểm A đến điểm B, C, D theo các quỹ đạo khác nhau trong điện trường đều như hình vẽ. Gọi A1, A2, A3 lần lượt là công do điện trường sinh ra khi hạt chuyển động trên các quỹ đạo (1), (2), (3). Nhận xét nào sau đây đúng? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Điện tích chuyển động từ A đến B có phương vuông góc với điện trường nên không sinh công do đó A1 = 0.

Điện tích chuyển động từ A đến D cùng hướng với điện trường nên công sinh ra lớn nhất.

Do đó A1<A2<A3  .


Câu 5:

Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 5.10-6 C dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 0,5m là

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

A = qEd = qEscos  = 5.10-6.1000.0,5.cos00  = 2,5.10-3 J. 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận