Dạng 3. Xác định các đại lượng đặc trưng của dao động điều hoà có đáp án

  • 243 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chu kì dao động là

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Chu kì dao động là thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần.


Câu 2:

Khi vật thực hiện một dao động tương ứng với pha dao động sẽ thay đổi một lượng

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Vật thực hiện 1 dao động thì pha thay đổi một lượng là  2πrad.


Câu 3:

Chu kì dao động của một vật được xác định bởi biểu thức

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Chu kì T=2πω


Câu 4:

Đơn vị của tần số dao động trong hệ đơn vị SI là

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Đơn vị của tần số là Hz.


Câu 5:

Một vật đang dao động với chu kì là 0,3 s, tần số dao động của vật là

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Tần số dao động của vật là:  f=1T=10,33,33 Hz.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận