Dạng 36. Xác định điện thế, hiệu điện thế có đáp án

  • 219 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Biết điện thế tại điểm M trong điện trường là 20V. Electron có điện tích e = -1,6.10-19 C đặt tại điểm M có thế năng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

WM = qVM. Thay số: WM = -1,6.10-19.20 = -3,2.10-18 J.


Câu 2:

Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN  = 20V. Nhận xét nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

A, B, C – sai vì điện thế tại một điểm có giá trị tuỳ thuộc cách chọn mốc điện thế nên không thể xác định được điện thế tại M và N là bao nhiêu nếu chưa đủ dữ kiện.

D – đúng vì hiệu điện thế giữa hai điểm là UMN = VM - VN = 20V > 0 nên điện thế tại M cao hơn điện thế tại N.


Câu 3:

Biết hiệu điện thế UMN = 5 V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

UMN = VM - VN = 5V


Câu 4:

Biết hiệu điện thế UNM = 20 V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

UNM = VN - VM = 20 V


Câu 5:

Điện thế là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường về

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Điện thế tại một điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về khả năng tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận