Dạng 41. Xác định cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn có đáp án

  • 489 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Dòng điện trong kim loại là

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các điện

Câu 3:

Quy ước chiều dòng điện là

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Quy ước chiều dòng điện là chiều dịch chuyển của các điện tích dương.


Câu 4:

Dòng điện không đổi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận