Dạng 48. Năng lượng điện có đáp án

  • 226 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì dòng điện có cường độ 4 A. Dùng bếp này thì đun sôi được 1,2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 20°C trong thời gian 10 phút. Cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/(kg.K) và khối lượng riêng của nước là 1 g/cm3. Hiệu suất của bếp là?

Xem đáp án

Nhiệt lượng cung cấp cho 1,2 lít nước từ 200C đến sôi ở 1000C là:

Q = mc∆t = 1,2.4200.(100 - 20) = 403200 J

Điện năng tiêu thụ của bếp là: A = U.I.t = 220.4.(10.60) = 528000 J

Hiệu suất của bếp là:    H=QA.100%=403200528000.100%=76,4%


Câu 3:

Một bàn là khi được sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì dòng điện chạy qua bàn là có cường độ 5 A. Tiền điện phải trả cho việc sử dụng bàn là này trong 30 ngày, mỗi ngày 30 phút, biết giá tiền điện là 2500 đ/(kWh) là?

Xem đáp án

Đổi 30 phút = 0,5h

Điện năng tiêu thụ khi sử dụng bàn là này trong 30 ngày là:

A = U.I.t = 220.5.(0,5.30) = 16500 Wh = 16,5 kWh

Số tiền điện phải trả là: M = 16,5.2500 = 41250 đ


Câu 4:

Người ta làm nóng 1 kg nước thêm 10C bằng cách cho dòng điện 1 A đi qua một điện trở 10 Ω. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Thời gian cần thiết là bao nhiêu?

Xem đáp án

Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng 1 kg nước thêm 10C là:

Q = mc∆t = 1.4200.1 = 4200 J

Thời gian cần để điện trở 10 Ω tỏa ra nhiệt lượng trên là

 t=QI2.R=420012.10=420s = 7 phút


Câu 5:

Cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc vào một nguồn điện, biết hiệu điện thế hai đầu điện trở R1 là U1 = 9V, R1 = 15 Ω. Biết hiệu điện thế hai đầu R2 là U2 = 6V. Nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 5 phút là bao nhiêu?

Xem đáp án

Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch chứa điện trở R1, ta có  I1 = U1R1  =  915 = 0,6(A) 

Vì hai điện trở mắc nối tiếp nên I = I1 = I2 = 0,6 A

Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch chứa điện trở R2.

Ta có  I2=U2R2R2=U2I2=60,6= 10(Ω)

Nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút là  Q=I22.R2.t=0,62.10.5.60=1080 J


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận