Dạng 5. Bài tập lí thuyết có đáp án

  • 178 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chọn kết luận đúng về dao động điều hoà của con lắc lò xo.

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

A – sai vì quỹ đạo là đoạn thẳng.                       

C, D – sai vì vận tốc và gia tốc biến thiên điều hoà theo thời gian.       


Câu 2:

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Vectơ gia tốc của vật.

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Vecto gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng.


Câu 3:

Vectơ vận tốc của một vật dao động điều hoà luôn

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Vecto vận tốc luôn cùng hướng chuyển động.


Câu 4:

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vecto gia tốc của chất điểm có:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Gia tốc có độ lớn  nên nó có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.


Câu 5:

Một vật dao động điều hòa với phương trình  x=Acosωt+φ. Tốc độ cực đại của chất điểm trong quá trình dao động bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Tốc độ cực đại của chất điểm trong quá trình dao động bằng vmax=Aω .


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận