Dạng 10. Bài tập lí thuyết có đáp án

  • 189 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khi nói về cơ năng của vật dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

B. Sai, động năng biến đổi với chu kì T' = T/2.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về năng lượng của vật dao động điều hòa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Dựa vào công thức về cơ năng, thế năng, động năng, ta thấy Cơ năng bằng thế năng cực đại và khi đó vật đang ở vị trí biên tức là v = 0.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của vật dao động điều hòa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Khi động năng của hệ tăng lên bao nhiêu thì thế năng của hệ giảm đi bấy nhiêu và ngược lại. Độ tăng, giảm này không theo tỉ lệ nên D sai.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của vật dao động điều hòa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

a=ω2.x

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của vật dao động điều hòa?  A. Khi vật chuyển về vị trí cân bằng thì động năng tăng và thế năng giảm. B. Khi vật ở vị trí cân bằng thì động năng đạt giá trị cực đại.  (ảnh 1)

Nên thế năng không bằng cơ năng.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về năng lượng của vật dao động điều hòa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận