Dạng 12. Bài tập lí thuyết có đáp án

  • 176 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào dưới đây là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Đối với dao động tắt dần thì cơ năng giảm dần theo thời gian.


Câu 2:

Dao động của quả lắc đồng hồ không tắt dần là vì

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Dao động của quả lắc đồng hồ không tắt dần là vì trong đồng hồ có một nguồn năng lượng dự trữ, năng lượng mất đi sau mỗi chu kì dao động được bù lại từ nguồn năng lượng dự trữ này.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về dao động cưỡng bức?

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Dao động cưỡng bức có:

- Biên độ của dao động cưỡng bức không đổi.

- Tần số của dao động bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.

- Tần số ngoại lực càng lớn đến một giá trị nào đó thì biên độ của dao động cực đại sau đó tần số tăng thì biên độ giảm dần.

- Với một tần số ngoại lực xác định, biên độ ngoại lực càng lớn thì biên độ của dao động càng lớn.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

A - sai vì dao động của đồng hồ quả lắc là dao động duy trì

B - sai vì biên độ còn phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức

C – sai vì có trường hợp cộng hưởng có lợi (hộp đàn ghita,…)


Câu 5:

Một con lắc lò xo có chu kì dao động riêng  T0=1s. Tác dụng các lực cưỡng bức biến đổi tuần hoàn theo phương trùng với trục của lò xo. Lực cưỡng bức nào dưới đây làm cho con lắc dao động mạnh nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Chu kì dao động riêng T0=1sf0=1T0=1Hz

Lực nào có tần số lực cưỡng bức càng gần với tần số riêng và biên độ lực cưỡng bức càng lớn thì con lắc dao động mạnh nhất.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận