Dạng 16. Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng cơ có đáp án

  • 256 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Dựa vào đồ thị li độ - quãng đường truyền sóng của một sóng hình sin. Biên độ và bước sóng của sóng này là

Dựa vào đồ thị li độ - quãng đường truyền sóng của một sóng hình sin. Biên độ và bước sóng của sóng này là   (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Biên độ sóng là 5 cm, bước sóng là 50 cm.


Câu 2:

Hình dưới là đồ thị li độ - thời gian của một sóng hình sin. Biết tốc độ truyền sóng là 50 cm/s. Biên độ và bước sóng của sóng này là

Hình dưới là đồ thị li độ - thời gian của một sóng hình sin. Biết tốc độ truyền sóng là 50 cm/s. Biên độ và bước sóng của sóng này là (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Biên độ sóng là 5 cm.

Chu kì sóng là 1 s nên bước sóng là v=λf=20.2=40cm/s


Câu 5:

Thời gian kể từ khi ngọn sóng thứ nhất đến ngọn sóng thứ sáu đi qua trước mặt một người quan sát là  12s . Tốc độ truyền sóng là  2m/s. Bước sóng có giá trị là

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Khoảng thời gian từ ngọn thứ nhất đến ngọn thứ sáu ứng với 5 chu kì.

Suy ra 5T = 12 s nên T = 2,4 s.

Bước sóng λ=vT=2.2,4=4,8m

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lương Đình Phú
22:44 - 03/05/2024

có f= mấy đâu đòi lính lan-đa ???
câu 4

Ảnh đính kèm