Trắc nghiệm Sinh học 11 KNTT Bài 14. Khái quát về cảm ứng ở sinh vật có đáp án

  • 221 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đặc điểm của cảm ứng ở động vật là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cảm ứng ở động vật diễn ra với tốc độ nhanh và đa dạng.


Câu 2:

Cảm ứng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cảm ứng là sự tiếp nhận và phản ứng của sinh vật đối với những thay đổi của môi trường (trong và ngoài), đảm bảo cho sinh vật thích ứng với môi trường sống.


Câu 3:

Ở người, khi ánh sáng mạnh chiếu vào mắt thì đồng tử co lại nhằm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ở người, khi ánh sáng mạnh chiếu vào mắt thì đồng tử co lại nhằm tránh cho mắt bị tổn thương.


Câu 4:

Khi bị gai đâm, thụ thể đau ở tay chuyển thông tin đau về bộ phận

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khi bị gai đâm, thụ thể đau ở tay chuyển thông tin đau về bộ phận xử lí thông tin, thông tin từ đây truyền đến cơ xương, cơ xương co làm tay rụt lại.


Câu 5:

Cảm ứng ở sinh vật được thực hiện thông qua các bộ phận là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cảm ứng ở sinh vật được thực hiện thông qua các bộ phận là tiếp nhận kích thích, dẫn truyền thông tin kích thích, xử lí thông tin và đáp ứng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận