Trắc nghiệm Sử 10 Bài 3. Sử học với các lĩnh vực khoa học có đáp án

  • 2109 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây là một trong những nhân tố chứng minh Sử học là môn khoa học liên ngành?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Những nguyên nhân chứng tỏ Sử học là môn khoa học liên ngành:

- Sử học là ngành khoa học nghiên cứu về toàn bộ đời sống của loài người trong quá khứ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học, giáo dục,...

- Trong quá trình nghiên cứu lịch sử, nhà sử học cần phải phối hợp sử dụng thông tin và phương pháp của các ngành khoa học khác nhau để tìm hiểu một cách toàn diện, sâu sắc, hiệu quả và khoa học về từng lĩnh vực của đời sống xã hội. (SGK - Trang 20)


Câu 2:

Nội dung nào sau đây là mục đích của các nhà sử học khi vận dụng tri thức của các ngành khoa học khác để nghiên cứu lịch sử?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sử học là một môn khoa học mang tính liên ngành. Đối tượng nghiên cứu của Sử học là toàn bộ đời sống của con người trong quá khứ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học, giáo dục,... Vì vậy, trong quá trình nghiên cứu lịch sử, nhà sử học cần phải khai thác tri thức của các ngành khoa học liên quan để hiểu đúng và ngày càng đầy đủ hơn về quá khứ của loài người. (SGK - Trang 20)


Câu 3:

Sử học và các ngành khoa học xã hội và nhân văn có mối quan hệ như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quan hệ giữa Sử học với các ngành khoa học xã hội và nhân văn là mối quan hệ gắn bó, tương tác hai chiều. (SGK - Trang 21)


Câu 4:

Ngành nào sau đây là thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khoa học xã hội và nhân văn là một lĩnh vực khoa học bao gồm toàn bộ các ngành khoa học nghiên cứu về các vấn đề, phương diện của con người như ngôn ngữ, văn hóa, văn học, tâm lí, triết học, kinh tế, khoa học chính trị, xã hội học, nhân học, địa lí kinh tế - xã hội. (SGK - Trang 21)

Các ngành vật lí học, sinh học, toán học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.


Câu 5:

Nội dung nào sau đây là một trong những vai trò của Sử học đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các công trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đều phản ánh hiện thực cuộc sống hiện tại hoặc trong quá khứ và đều không thể thoát li khỏi bối cảnh xuất hiện của nó với những nhân vật, sự kiện, vấn đề cụ thể. Vì vậy, lịch sử đời sống xã hội chính là chất liệu, nguồn cảm hứng đưa đến sự ra đời của các công trình, tác phẩm của các ngành khoa học xã hội và nhân văn, đồng thời cũng là tấm gương phản chiếu giá trị của các công trình, tác phẩm đó với cuộc sống. (SGK - Trang 21)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận