Trắc nghiệm: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng có đáp án

  • 1486 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Việc sử dụng những từ cùng trường từ vựng trong tác phẩm văn học nhằm mục đích

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 2:

Nét độc đáo của câu ca dao sau là gì?

“Cha chài, mẹ lưới, con câu

Chàng rể đi tát, con dâu đi mò”

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 3:

Nhóm từ nào dưới đây cùng trường từ vựng?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Nhóm từ nào dưới đây không cùng trường từ vựng?

Xem đáp án

ð Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận