Writing

  • 1608 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

(A) How long that journey took would depend (B) in how (C) long it took to get (D) through the traffic.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: sửa in => on

Cụm từ depend on: phụ thuộc vào

Dịch: Chuyến đi sẽ kéo dài bao lâu sẽ phụ thuộc vào mất bao nhiêu cho di chuyển


Câu 2:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

We’ve been having (A) matters (B) loading this (C) software (D) onto our computer

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: sửa onto => into

Dịch: Chúng tôi có vấn đề với việc đọc phần mềm này vào máy tính


Câu 3:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

Steve can't get (A) into those trousers (B) no more. They're (C) far too small (D) for her.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: sửa no more => any more

Dịch: Steve không thể mặc vừa cái quần đó nữa. Chúng quá nhỏ cho cô ấy


Câu 4:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

My friend (A) took the job (B) because of he had (C) no money (D) left.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: sửa because => because of

Dịch: Bạn tôi nhận công việc vì không còn tiền


Câu 5:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

We couldn't hear (A) what he was saying (B) over the noise (C) off the planes taking (D) off

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: sửa off => of

Dịch: Chúng tôi không thể nghe những điều anh ấy nói qua tiếng ồn của máy bay cất cánh


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận