Vocabulary and Grammar

  • 1617 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

If I ________ that Brian had to get up early, I would have woken him up.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: câu điều kiện loại 3

Dịch: Nếu tôi biết Brian phải dậy sớm, tôi đã đánh thức anh ấy


Câu 2:

Cuc Phuong national park is one of the most famous national _________ in Vietnam.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: national park: vườn quốc gia

Cấu trúc one of the + N số nhiều: một trong những

Dịch: Vườn quốc gia Cúc Phương là một trong những vườn quốc gia nổi tiếng nhất ở Việt Nam


Câu 3:

Sam’s uncle, _____________is very rich, came to visit our orphanage.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: trong mệnh đề quan hệ, who là đại từ quan hệ chỉ người thay thế cho danh từ chỉ người.

Dịch: Bác của Sam, người mà rất giàu, đã đến thăm trại trẻ của chúng ta.


Câu 4:

I went to a restaurant last night. I was the ten thousandth customer, so my dinner was on the ___________

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: on the house: miễn phí, được chủ quán tiếp đãi

Dịch: Tôi là thực khách số 10 000 nên bữa tối của tôi được miễn phí


Câu 5:

Can you name some countries having subtropical climate ___________ the world?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ “in the world: trên thế giới

Dịch: Bạn có thể kể tên vài quốc gia có khí hậu cận nhiệt trên thế giới không?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận