Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 2. A: Phonetics and Speaking có đáp án

  • 53 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đáp án B, C, D phát âm là /i:/. Đáp án A phát âm là /ɪə/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án B, A, D phát âm là /ei/. Đáp án C phát âm là /ə/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đáp án B, C, D phát âm là /ʌ/. Đáp án A phát âm là /ju:/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án B, C, A phát âm là /θ/. Đáp án D phát âm là /ð/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án B, A, C phát âm là /æ/. Đáp án D phát âm là /ə/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận