Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 5. A: Phonetics and Speaking có đáp án

  • 58 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each question

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án D trọng âm số 4. Các đáp án còn lại trọng âm số 3


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each question

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án C trọng âm số 2. Các đáp án còn lại trọng âm số 1


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each question

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đáp án B trọng âm số 3. Các đáp án còn lại trọng âm số 1


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each question

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án C trọng âm số 2. Các đáp án còn lại trọng âm số 3


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each question

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đáp án A trọng âm số 1. Các đáp án còn lại trọng âm số 2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận