Writing

  • 1459 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

While we were in Paris, we did a bit of sight-see.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: sửa sight-see ⇒ sight-seeing

Dịch: Khi ở Paris, chúng tôi có đi ngắm cảnh một chút


Câu 2:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

The students slept sound after the long trip.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: sửa sound ⇒ soundly

Sau động từ là trạng từ

Dịch: Học sinh ngủ say sau chuyến đi dài


Câu 3:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

We recently studied rock formations but many of us have never been inside a cave.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: sửa recently studied ⇒ have recently studied

Câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có mốc thời gian recently

Dịch: Gần đây chúng tôi học cấu tạo hình thành đá nhưng nhiều người trong số chúng tôi chưa từng vào hang động


Câu 4:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

Do you know somewhere for us spending the night?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: sửa spending ⇒ to spend

Dịch: Bạn có biết có chỗ nào cho chúng tôi nghỉ qua đêm không?


Câu 5:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

The weather seems being changeable at this time of year.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: sửa being ⇒ to be

Cấu trúc seem to V: có vẻ như thế nào

Dịch: Thời tiết có vẻ hay thay đổi vào lúc này trong năm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận