Vocabulary and Grammar

  • 1468 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

On this occasion, my class is making an __________ to visit some caves near our city.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ make an excursion to V: có một chuyến du ngoạn để làm gì

Dịch: Trong dịp này, lớp tôi sẽ có chuyến du ngoạn để thăm vài hang động gần thành phố của mình


Câu 2:

We _________ some food to tomorrow’s party.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: hiện tại tiếp diễn diễn tả tương lai

Dịch: Chúng tôi sẽ mang chút đồ ăn đến bữa tiệc ngày mai


Câu 3:

He promised to telephone _________________I have never heard from him again.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: but nối 2 vế tương phản

Dịch: Anh ta hứa sẽ gọi nhưng tôi chư từng nghe từ anh ta lần nữa


Câu 4:

I prefer ___________ abroad to travelling within the country.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: prefer + V-ing + to + V-ing

Dịch: Tôi thích ra nước ngoài hơn là đi du lịch trong nước.


Câu 5:

________________of all the staff, I would like to wish you a happy retirement.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: on be half of: thay mặt cho

Dịch: Thay mặt tất cả nhân viên, tôi mong ông có một kì nghỉ hưu vui vẻ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận