Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 7. B: Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 47 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.

Cultural diversity expands choices, nurtures ____ variety of skills, human values and worldviews and provides wisdom from the past to inform the future.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

variety of: một loạt (sự đa dạng)

Dịch: Sự đa dạng văn hóa mở rộng sự lựa chọn, nuôi dưỡng nhiều loại kỹ năng, giá trị con người và thế giới quan và cung cấp trí tuệ từ quá khứ để thông báo cho tương lai.


Câu 2:

Cultural diversity is ____ mainspring for sustainable development for individuals, communities and countries.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mạo từ không xác định có tính ý nghĩa chỉ số

Dịch: Đa dạng văn hóa là nền tảng cho sự phát triển bền vững cho các cá nhân, cộng đồng và quốc gia.


Câu 3:

The Heritage Education for Sustainable Development project aims ____ strengthening the linkage between culture and education for sustainable development.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

aim at (nhắm tới)

Dịch: Dự án Giáo dục Di sản cho Phát triển Bền vững nhằm tăng cường mối liên kết giữa văn hóa và giáo dục để phát triển bền vững.


Câu 4:

Today's workforce is made up ____ a very diverse population of individuals from every part of the world, which creates dynamic multiracial and multicultural organizations.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

to be made up of (được tạo bởi)

Dịch: Lực lượng lao động ngày nay được tạo thành từ một nhóm dân cư rất đa dạng của các cá nhân từ mọi nơi trên thế giới, điều này tạo ra các tổ chức đa chủng tộc và đa văn hóa năng động.


Câu 5:

Globalization is often said to have ____ negative effect on the world's cultural diversity.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mạo từ không xác định có tính ý nghĩa chỉ số

Dịch: Toàn cầu hóa thường được cho là có ảnh hưởng tiêu cực đến sự đa dạng văn hóa của thế giới.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận