Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Phonetics and Speaking

  • 1142 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the word which is pronounced differently from the others

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ə/. Đáp án B phát âm là /ʊ/


Câu 2:

Choose the word which is pronounced differently from the others

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /o/. Đáp án C phát âm là /ɑː/


Câu 3:

Choose the word which is pronounced differently from the others

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /i/. Đáp án B phát âm là /ɑː/


Câu 4:

Choose the word which is pronounced differently from the others

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɪə/. Đáp án B phát âm là /e/


Câu 5:

Choose the word which is pronounced differently from the others

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /tʃ/. Đáp án D phát âm là /k/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận