Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Phonetics and Speaking

  • 721 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Pick out the word that has the main stressed syllable different from the others

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.


Câu 2:

Pick out the word that has the main stressed syllable different from the others

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 1. Đáp án A trọng âm số 2.


Câu 3:

Pick out the word that has the main stressed syllable different from the others

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.


Câu 4:

Pick out the word that has the main stressed syllable different from the others

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.


Câu 5:

Pick out the word that has the main stressed syllable different from the others

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận