Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Vocabulary and Grammar

  • 794 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Sadly, many non-disabled people have negative attitudes toward children with cognitive impairments in developing countries. 

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Negative (tiêu cực) >< positive (tích cực)

Dịch: Đáng buồn thay, nhiều người không khuyết tật có thái độ tiêu cực đối với trẻ em bị suy giảm nhận thức ở các nước đang phát triển.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Little Mary had a disadvantaged childhood with little education and money. 

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Disadvantaged (có hại) >< prosperous (có lợi)

Dịch: Mary bé nhỏ đã có một tuổi thơ thiệt thòi với ít tiền học hành.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

According to WHO, many disabled people still face challenges, discrimination, poverty, and limited access to education, employment, and healthcare. 

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Limited (bị giới hạn) >< unrestricted (không hạn chế)

Dịch: Theo WHO, nhiều người khuyết tật vẫn phải đối mặt với những thách thức, phân biệt đối xử, nghèo đói và hạn chế tiếp cận giáo dục, việc làm và chăm sóc sức khỏe.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The theme of the upcoming conference is to remove barriers to create an inclusive and accessible society for all.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Remove (loại bỏ) >< keep (giữ lại)

Dịch: Chủ đề của hội nghị sắp tới là xóa bỏ các rào cản để tạo ra một xã hội toàn diện và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người.


Câu 5:

I usually ______ to school by bus. 

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: usually), chủ ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi thường xuyên đi học bằng xe buýt.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận