Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Reading

  • 507 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Read the passage carefully, then choose the correct answers.

   Each summer, the Winant and Clayton Volunteer program sends a group of Americans to volunteer in London for seven weeks and provides housing and a small stipend to help defray the high cost of living. After seven weeks of volunteering, participants have two weeks to travel independently before returning to London to evaluate the program and get their flight back to the United States.

   The application includes a few short essays, a series of questions about the type of placement one would prefer, and an informal interview with former volunteers that gives applicants a chance to find out more about the program.

   Deciding to participate takes a small leap of faith. The roster of volunteer placements and housing options can change from year to year and volunteers can’t choose their placement in advance. But once you’re accepted you instantly feel that you’ve joined a close-knit group. The volunteer coordinator is in frequent contact through mailings and e-mails to help you prepare for the trip, and there is a daylong orientation in New York that bring all the volunteers together before departure for London.

How long do a group of Americans volunteer in London?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Each summer, the Winant and Clayton Volunteer program sends a group of Americans to volunteer in London for seven weeks and provides housing and a small stipend to help defray the high cost of living.

Dịch: Mỗi mùa hè, chương trình Tình nguyện viên Winant và Clayton gửi một nhóm người Mỹ đến tình nguyện ở Luân Đôn trong bảy tuần và cung cấp nhà ở và một khoản trợ cấp nhỏ để giúp giảm chi phí sinh hoạt cao.


Câu 2:

Read the passage carefully, then choose the correct answers.

   Each summer, the Winant and Clayton Volunteer program sends a group of Americans to volunteer in London for seven weeks and provides housing and a small stipend to help defray the high cost of living. After seven weeks of volunteering, participants have two weeks to travel independently before returning to London to evaluate the program and get their flight back to the United States.

   The application includes a few short essays, a series of questions about the type of placement one would prefer, and an informal interview with former volunteers that gives applicants a chance to find out more about the program.

   Deciding to participate takes a small leap of faith. The roster of volunteer placements and housing options can change from year to year and volunteers can’t choose their placement in advance. But once you’re accepted you instantly feel that you’ve joined a close-knit group. The volunteer coordinator is in frequent contact through mailings and e-mails to help you prepare for the trip, and there is a daylong orientation in New York that bring all the volunteers together before departure for London.

What does the Winant and Clayton Volunteer program provide them with?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Each summer, the Winant and Clayton Volunteer program sends a group of Americans to volunteer in London for seven weeks and provides housing and a small stipend to help defray the high cost of living.

Dịch: Mỗi mùa hè, chương trình Tình nguyện viên Winant và Clayton gửi một nhóm người Mỹ đến tình nguyện ở Luân Đôn trong bảy tuần và cung cấp nhà ở và một khoản trợ cấp nhỏ để giúp giảm chi phí sinh hoạt cao.


Câu 3:

Read the passage carefully, then choose the correct answers.

   Each summer, the Winant and Clayton Volunteer program sends a group of Americans to volunteer in London for seven weeks and provides housing and a small stipend to help defray the high cost of living. After seven weeks of volunteering, participants have two weeks to travel independently before returning to London to evaluate the program and get their flight back to the United States.

   The application includes a few short essays, a series of questions about the type of placement one would prefer, and an informal interview with former volunteers that gives applicants a chance to find out more about the program.

   Deciding to participate takes a small leap of faith. The roster of volunteer placements and housing options can change from year to year and volunteers can’t choose their placement in advance. But once you’re accepted you instantly feel that you’ve joined a close-knit group. The volunteer coordinator is in frequent contact through mailings and e-mails to help you prepare for the trip, and there is a daylong orientation in New York that bring all the volunteers together before departure for London.

Which of the following is NOT included in the application?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Thông tin không có trong bài.


Câu 4:

Read the passage carefully, then choose the correct answers.

   Each summer, the Winant and Clayton Volunteer program sends a group of Americans to volunteer in London for seven weeks and provides housing and a small stipend to help defray the high cost of living. After seven weeks of volunteering, participants have two weeks to travel independently before returning to London to evaluate the program and get their flight back to the United States.

   The application includes a few short essays, a series of questions about the type of placement one would prefer, and an informal interview with former volunteers that gives applicants a chance to find out more about the program.

   Deciding to participate takes a small leap of faith. The roster of volunteer placements and housing options can change from year to year and volunteers can’t choose their placement in advance. But once you’re accepted you instantly feel that you’ve joined a close-knit group. The volunteer coordinator is in frequent contact through mailings and e-mails to help you prepare for the trip, and there is a daylong orientation in New York that bring all the volunteers together before departure for London.

What can the volunteers do after seven weeks of volunteering?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: After seven weeks of volunteering, participants have two weeks to travel independently before returning to London to evaluate the program and get their flight back to the United States.

Dịch: Sau bảy tuần tình nguyện, những người tham gia có hai tuần để đi du lịch độc lập trước khi quay trở lại London để đánh giá chương trình và đưa chuyến bay trở về Hoa Kỳ.


Câu 5:

Read the passage carefully, then choose the correct answers.

   Each summer, the Winant and Clayton Volunteer program sends a group of Americans to volunteer in London for seven weeks and provides housing and a small stipend to help defray the high cost of living. After seven weeks of volunteering, participants have two weeks to travel independently before returning to London to evaluate the program and get their flight back to the United States.

   The application includes a few short essays, a series of questions about the type of placement one would prefer, and an informal interview with former volunteers that gives applicants a chance to find out more about the program.

   Deciding to participate takes a small leap of faith. The roster of volunteer placements and housing options can change from year to year and volunteers can’t choose their placement in advance. But once you’re accepted you instantly feel that you’ve joined a close-knit group. The volunteer coordinator is in frequent contact through mailings and e-mails to help you prepare for the trip, and there is a daylong orientation in New York that bring all the volunteers together before departure for London.

How does the volunteer coordinator keep in contact with you?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: The volunteer coordinator is in frequent contact through mailings and e-mails to help you prepare for the trip, and there is a daylong orientation in New York that bring all the volunteers together before departure for London.

Dịch: Điều phối viên tình nguyện thường xuyên liên lạc qua thư và e-mail để giúp bạn chuẩn bị cho chuyến đi, và có một định hướng dài ngày ở New York mang tất cả các tình nguyện viên lại với nhau trước khi khởi hành đến London.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận