Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Vocabulary and Grammar

  • 638 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

I turned down the job,________ the attractive salary. 

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Despite + N (mặc dù …..)

Dịch: Tôi từ chối công việc, mặc dù mức lương hấp dẫn.


Câu 2:

He doesn’t catch anything. = He never catches ____________.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Anh ấy không bắt được bất cứ thứ gì.


Câu 3:

He could do nothing . = He couldn’t do ________.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Anh ta không thể làm được bất cứ việc gì.


Câu 4:

The lifeguard _______ them not to swim too far from the shore.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Nhân viên cứu hộ đã cảnh báo họ đừng bơi quá xa bờ.


Câu 5:

He ______ me to have dinner with him that night. 

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Anh ấy mời tôi đi ăn tối với anh tối hôm đó.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận