Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Reading

  • 656 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

   In developing countries, where three fourths of the world's population live, sixty percent of the people who can’t read and write are women. Being illiterate doesn’t mean they are not intelligent. It does mean it is difficult for them to change their lives. They produce more than half of the food. In Africa eighty percent of all agricultural work is done by women. There are many programs to help poor countries develop their agriculture. However, for years, these programs provided money and training for men.

   In parts of Africa, this is a typical day for a village woman. At 4:45 a.m, she gets up, washes and eats. It takes her a half hour to walk to the fields, and she works there until 3:00 p.m. She collects firewood and gets home at 4:00. She spends the next hour and a half preparing food to cook. Then she collects water for another hour. From 6:30 to 8:30 she cooks. After dinner, she spends an hour washing the dishes and her children. She goes to bed at 9:30 p.m.

   International organizations and programs run by developed nations are starting to help women, as well as men, improve their agricultural production. Governments have already passed some laws affecting women because of the UN Decade for Women. The UN report will affect the changes now happening in the family and society.

What does the word "run" in the last paragraph mean?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Run ~ manage: Quản lý, điều hành, sau đó có từ "by” nên động từ run là phân từ hai mang nghĩa bị động, nên ta có thế loại trừ đáp án A, B ngay.


Câu 2:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

   In developing countries, where three fourths of the world's population live, sixty percent of the people who can’t read and write are women. Being illiterate doesn’t mean they are not intelligent. It does mean it is difficult for them to change their lives. They produce more than half of the food. In Africa eighty percent of all agricultural work is done by women. There are many programs to help poor countries develop their agriculture. However, for years, these programs provided money and training for men.

   In parts of Africa, this is a typical day for a village woman. At 4:45 a.m, she gets up, washes and eats. It takes her a half hour to walk to the fields, and she works there until 3:00 p.m. She collects firewood and gets home at 4:00. She spends the next hour and a half preparing food to cook. Then she collects water for another hour. From 6:30 to 8:30 she cooks. After dinner, she spends an hour washing the dishes and her children. She goes to bed at 9:30 p.m.

   International organizations and programs run by developed nations are starting to help women, as well as men, improve their agricultural production. Governments have already passed some laws affecting women because of the UN Decade for Women. The UN report will affect the changes now happening in the family and society.

Why do people say women produce more than half of the food in Africa?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đoạn 1 có nói phụ nữ sản xuất ra hơn 1 nửa số thực phẩm, sau đó thông tin đề cập tới việc là 80% công việc nông nghiệp được làm bởi phụ nữ.


Câu 3:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

   In developing countries, where three fourths of the world's population live, sixty percent of the people who can’t read and write are women. Being illiterate doesn’t mean they are not intelligent. It does mean it is difficult for them to change their lives. They produce more than half of the food. In Africa eighty percent of all agricultural work is done by women. There are many programs to help poor countries develop their agriculture. However, for years, these programs provided money and training for men.

   In parts of Africa, this is a typical day for a village woman. At 4:45 a.m, she gets up, washes and eats. It takes her a half hour to walk to the fields, and she works there until 3:00 p.m. She collects firewood and gets home at 4:00. She spends the next hour and a half preparing food to cook. Then she collects water for another hour. From 6:30 to 8:30 she cooks. After dinner, she spends an hour washing the dishes and her children. She goes to bed at 9:30 p.m.

   International organizations and programs run by developed nations are starting to help women, as well as men, improve their agricultural production. Governments have already passed some laws affecting women because of the UN Decade for Women. The UN report will affect the changes now happening in the family and society.

Why do people say that African women’s lives are hard?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Bài văn mô tả sự vất vả của phụ nữ khi vừa phải làm việc đồng tới tận 3h chiều và về nhà thì phải nấu nướng rửa bát, tắm cho con, v.v... Điều này muốn nói phụ nữ bận rộn với việc nhà và làm việc đồng áng cả ngày. Nên cả A và B đều đúng.


Câu 4:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

   In developing countries, where three fourths of the world's population live, sixty percent of the people who can’t read and write are women. Being illiterate doesn’t mean they are not intelligent. It does mean it is difficult for them to change their lives. They produce more than half of the food. In Africa eighty percent of all agricultural work is done by women. There are many programs to help poor countries develop their agriculture. However, for years, these programs provided money and training for men.

   In parts of Africa, this is a typical day for a village woman. At 4:45 a.m, she gets up, washes and eats. It takes her a half hour to walk to the fields, and she works there until 3:00 p.m. She collects firewood and gets home at 4:00. She spends the next hour and a half preparing food to cook. Then she collects water for another hour. From 6:30 to 8:30 she cooks. After dinner, she spends an hour washing the dishes and her children. She goes to bed at 9:30 p.m.

   International organizations and programs run by developed nations are starting to help women, as well as men, improve their agricultural production. Governments have already passed some laws affecting women because of the UN Decade for Women. The UN report will affect the changes now happening in the family and society.

A typical African woman spends _______ collecting firewood every day.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: “She collects firewood and gets home at 4:00” thông tin này ám chỉ phụ nữ mất 1h để kiếm củi, vì câu trước đó đoạn văn nói phụ nữ làm việc đồng áng tới tận 3h chiều.


Câu 5:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

   In developing countries, where three fourths of the world's population live, sixty percent of the people who can’t read and write are women. Being illiterate doesn’t mean they are not intelligent. It does mean it is difficult for them to change their lives. They produce more than half of the food. In Africa eighty percent of all agricultural work is done by women. There are many programs to help poor countries develop their agriculture. However, for years, these programs provided money and training for men.

   In parts of Africa, this is a typical day for a village woman. At 4:45 a.m, she gets up, washes and eats. It takes her a half hour to walk to the fields, and she works there until 3:00 p.m. She collects firewood and gets home at 4:00. She spends the next hour and a half preparing food to cook. Then she collects water for another hour. From 6:30 to 8:30 she cooks. After dinner, she spends an hour washing the dishes and her children. She goes to bed at 9:30 p.m.

   International organizations and programs run by developed nations are starting to help women, as well as men, improve their agricultural production. Governments have already passed some laws affecting women because of the UN Decade for Women. The UN report will affect the changes now happening in the family and society.

Which of these statements is NOT TRUE?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Thông tin về việc vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội đang thay đổi, cuộc sống vất vả vì mù chữ, nam giới hưởng lợi từ các chương trình Quốc tế đều đề cập trong bài. Bài không nói vì họ mù chữ nên họ không thông minh.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận