Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Vocabulary and Grammar

  • 567 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

This price reduction is due to ………… among suppliers. 

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Vị trí trống cần danh từ, dựa vào nghĩa chọn B

Dịch: Việc giảm giá này là do sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp.


Câu 2:

There are 54 ………. minorities in Vietnam. 

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Việt Nam có 54 dân tộc thiểu số.


Câu 3:

The company must reduce costs to compete …………… 

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Vị trí trống cần trạng từ

Dịch: Công ty phải giảm chi phí để cạnh tranh một cách hiệu quả.


Câu 4:

He was considered “the Man of the Match” because he had …….. three goals in that match. 

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Anh được coi là người đàn ông của trận đấu vì anh đã ghi được ba bàn thắng trong trận đấu đó.


Câu 5:

Education is the best …………. for children’s future. 

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Giáo dục là sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của trẻ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận