Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Writing

  • 559 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the best sentence - a, b, c, or d – made from the given cues.

He/ rather/ spend/ holidays/ a farm/ seaside.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Anh thà dành kỳ nghỉ của mình ở nông trại hơn là ở bờ biển.


Câu 2:

Choose the best sentence - a, b, c, or d – made from the given cues.

We/ survive/ unless/ start/ work/ cleaner/ safer/ sources/ energy.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Chúng ta sẽ không tồn tại trừ khi chúng ta bắt đầu làm việc sạch hơn, các nguồn năng lượng an toàn hơn.


Câu 3:

Choose the best sentence - a, b, c, or d – made from the given cues.

Heavy rain/ cause/ widespread flooding/ this/ region/ lately.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Gần đây mưa lớn đã gây ra lũ lụt trên diện rộng.


Câu 4:

man/ sentence/ 15 years/ prison/ he prove/ guilty.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Người đàn ông bị kết án 15 năm tù vì anh ta đã được chứng minh là có tội.


Câu 5:

Choose the best sentence - a, b, c, or d – made from the given cues.

If/ you/ not help/ II not meet/ her/ last week.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Nếu bạn không giúp tôi, tôi không thể gặp cô ấy tuần trước.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận